Team Members

CS Ashish Singh
CS Ashish Singh
CS,LLB, IP
Mem. No: IBBI/IPA-002/IP-N00416/2017-18/11230 ICSI Mem. No.: 06310
CA  Ashish Garg
CA Ashish Garg
M. Com, FCA, FCMA, FCS, DIRM, DISA(ICAI), LLB, IP
Mem. No: IBBI/IPA-001/IP-P01284/2019-2020/12574 ICAI Mem. No: 508397
CA DHAVAL MISTRY
CA DHAVAL MISTRY
( M.com, FCA, CS, DISA )
ICAI Membership No.133387
CMA Ajit Kumar
CMA Ajit Kumar
( B.Com(H), FCMA,AIII IP)
IBBI/IPA-003/IP-N00062/2017-18/10548
CA. Dharit K Shah
CA. Dharit K Shah
( M. Com, L.L. B., FCA, IP)
IP IBBI/IPA-001/IP-P00993/2017-2018/11640 ICAI Membership No: 116748
CA GR Godhani
CA GR Godhani
( M. Com, FCA, DISA(ICAI), IP )
Mem. No : IBBI /IPA-001/IP/P-01201/2018 -2019/11921 ICAI Mem. No 108192
Menu