Founders

CA Vikash Jain
CA Vikash Jain
( B.Com (Hons), F.C.A., DISA (ICAI), IP)
IBBI Reg No: IBBI/IPA-001/IP-P00354/2017-18/10612
CA Ramchandra Choudhary
CA Ramchandra Choudhary
( M.Com, F.C.A., IP)
IBBI Reg No: IBBI/IPA-001/IP-P00157/2017-18/10236
Menu